sabrina@bina life`s

Disini ku mencurah segalanya...tentang hidupku... semangatku, perjuanganku serta cintaku.

Kajian Stres Guru Pelatih Praktikum Kpli J.QAF
oleh
Mohd. Nor Bin Jaafar
mohdnor@ipsah.edu.my
Haji Ismail Bin Mat Ludin
ismailmludin@ipsah.edu.my
Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

ABSTRAK
Kajian ini telah dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi stres guru pelatih KPLI j.QAF semasa menjalankan praktikum serta mengetahui tindakan mereka dalam menangani stres tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui temu bual yang dijalankan terhadap empat orang responden. Instrumen yang digunakan ialah semi struktur temu bual yang difokaskan kepada beberapa tema penting kajian. Kajian ini mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi stres guru pelatih ialah kurang mempunyai pengalaman sebagai guru, masalah memilih kaedah pengajaran dan penggunaan alat bantuan mengajar yang sesuai, masalah
penyediaan set induksi yang sesuai, kerja-kerja perkeranian dan tugas-tugas lain bukan mengajar. Tindakan-tindakan responden dalam menghadapi stres ialah seperti menghiburkan hati dengan berbual-bual dengan rakan-rakan, meluahkan perasaan kepada rakan-rakan dan ada yang berjalan-jalan mengelilingi bangunan sekolah. Dapatan kajian telah memberi maklum balas tentang stres guru pelatih dan amat berguna kepada BPG untuk merancang strategi-strategi tertentu ke arah menangani stres mereka.

PENDAHULUAN
Profesion keguruan adalah satu profesion yang memerlukan perhatian dan kajian yang berterusan kerana di sinilah letaknya kekuatan dan imej guru. Pada hakikatnya guru mempunyai keupayaan dan cara yang berbeza dalam menghadapi cabaran dalam tugas seharian mereka. Ada guru yang berjaya mengatasi masalah mereka dengan berkesan dan tidak kurang pula yang gagal mengatasinya yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan stres dalam diri mereka. Menurut Fontana dan Abouserie (1993) stres adalah sesuatu yang lazim terdapat dalam profesion perkhidmatan yang berhubungan dengan manusia. Profesion keguruan adalah salah satu tugas yang mempunyai hubungan secara langsung dengan manusia terutama dengan pelajar-pelajar.
Walaupun stres dianggap sebagai sesuatu yang subjektif, namun kesannya amatlah merbahaya. Menurut Selye (1994), stres boleh membawa kepada penyakit psikosomatik. Pemendaman stres akan menyebabkan seseorang itu mengalami kecelaruan mental yang serius dan mungkin juga berakhir dengan penyakit mental. Stres yang dihadapi mungkin menyebabkannya tidak keupayaan menggunakan mental secara maksimum lalu menghancurkan kehidupan.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan

Tingkah laku dan personaliti seseorang akan menentukan keupayaannya menghadapi stres. Namun cara-cara menghadapi ataupun menangani stres tidak dapat diaplikasikan secara efektif tanpa mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan stres. Dalam profesion kerguruan,stres adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan yang akan dialami oleh mereka yang bergelar
guru. Profesion perguruan dikatakan mengandungi banyak elemen situasi kerja yang boleh menimbulkan stres terutama apabila seseorang itu terpaksa berhadapan dengan ramai pelajar sepanjang hari (Pratt, 1978).
Pandangan umum bahawa profesion keguruan dianggap sebagai suatu profesion yang mudah kerana waktu kerja separuh hari sahaja dan disogokkan dengan tempoh masa cuti yang agak lama. Ada pula segelintir masyarakat berpendapat perguruan merupakan satu profesion yang paling senang dan mudah diperolehi. Savoy (1990), telah menyangkal tanggapan umum ini.Beliau mendapati tahap stres di kalangan guru terlatih adalah tinggi dan ini menunjukkan bahawa profesion keguruan di sekolah merupakan sesuatu yang penuh dengan stres. Jika dibandingkan dengan profesion lain, golongan gurulah yang paling banyak mengalami stres (Laughlin 1984). Setakat ini terdapat banyak kajian tentang stres yang dialami oleh guru-guru
terlatih. Hanya sedikit sahaja perhatian yang diberikan kepada guru-guru pelatih sedangkan mereka merupakan golongan yang terpaksa memenuhi pelbagai permintaan sebagai guru-guru terlatih.
Program latihan mengajar atau praktikum adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Praktikum merupakan program yang akan mendedahkan guru pelatih kepada pengalaman sebenar profesion keguruan. Mereka dikehendaki mematuhi dan menerima amalan kerjaya keguruan yang meliputi tugas-tugas bukan mengajar di samping pemberatan pada tugas-tugas pengajaran. Pada waktu ini mereka
belajar menjadi guru dengan mempraktikkan perkara-perkara teori yang telah mereka pelajari di maktab. Praktikum yang dijalani ini akan memantapkan kebolehan dan keyakinan guru pelatih untuk menjadi guru yang berkualiti.
Stres yang dihadapi oleh guru-guru pelatih di Malaysia adalah disebabkan oleh pelbagai faktor yang berkaitan di antara satu sama lain. Apabila seseorang guru pelatih menjalani latihan praktikum, mereka perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran baru yang agak berbeza.
Mereka terpaksa belajar untuk memenuhi segala keperluan diri secara bersendirian. Persekitaran baru, tanggungjawab, keperluan, rutin harian yang berlainan serta lingkungan pergaulan yang baru menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Sementara itu, permintaan dan keperluan kehidupan, kehendak kurkulum, masalah kewangan, masalah peribadi akan
menambahkan tahap stres di kalangan guru pelatih semasa menjalani praktikum. Menurut Selye (1970), situasi persekitaran menjadi lebih tertekan apabila guru pelatih ini tidak berkemampuan memberi respons secara efektif terhadap stres yang dihadapi. Sekiranya stres
tidak dapat ditangani secara bijak,maka ia boleh mengganggu kesihatan mental dan fizikal serta boleh membawa kepada masalah peribadi. Oleh demikian kajian tentang stres guru pelatih semasa menjalani praktikum perlu diberi perhatian,dilihat dari situasi stres yang sebenar dan
faktor-faktor yang menyebabkan stres di kalangan mereka.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan

Pernyataan Masalah
Dalam bidang pendidikan guru di Malaysia, tiga komponen kursus yang diberi penekanan iaitu kurikulum, kokurikulum dan latihan mengajar praktikum).Ini termasuklah latihan bagi kursus KPLI j.QAF. mereka menjalani praktikum selama dua belas minggu. Ketika menjalani praktikum di sekolah, guru pelatih mengalami situasi kehidupan berbeza dengan gaya dan kebiasaan mereka di institut perguruan. Mereka juga dikehendaki memainkan peranan sebagai pendidik iaitu mengajar mengikut peraturan sekolah dan peraturan institusi, harapan pensyarah pembimbing yang mahukan mereka lakukan yang terbaik dan kerja-kerja perkeranian . Dalam mengharungi corak kehidupan baru di sekolah, guru pelatih diharap dapat mengubah sikap, gaya dan resam harian supaya dapat menyesuaikan diri dengan iklim persekitaran budaya sekolah, terutama apabila berinteraksi dengan guru besar, guru-guru dan murid-murid. Kehidupan yang dilalui di sekolah merupakan cabaran yang benar-benar menguji semangat, kesabaran, daya usaha dan ketahanan mereka. Walaupun mungkin tidak sampai mengalami kejutan budaya, adalah terbukti bahawa cabaran-cabaran yang dihadapi merupakan masalah besar yang boleh membawa kepada stres jika mereka kurang bersemangat, rendah diri dan
bersikap negatif terhadap program latihan mengajar. Ada kemungkinan kestabilan emosi guruguru pelatih tergugat semasa mereka menjalankan praktikum.

Objektif Kajian
(i) Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi stres guru pelatih KPLI j.QAF semasa menjalani praktikum
(ii) Mengetahui tindakan guru pelatih KPLI j.QAF dalam menangani stres semasa menjalani
latihan praktikum
Persoalan Kajian
(i) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi stres guru pelatih KPLI semasa menjalani latihan praktikum?
(ii) Bagaimanakah tindakan guru pelatih KPLI dalam menangani stres semasa menjalani latihan praktikum?

Rasional Kajian
Rasional kajian ini adalah bertujuan untuk melengkapkan diri dengan pengajaran dan pembelajaran bagi menjamin keberkesanan profesion keguruan. Justeru itu guru-guru pelatih ini perlu didedahkan dengan dunia pekerjaan yang harus ditempuhi,memahami potensi serta memahami kekuatan dan kelemahan diri. Melalui kajian ini juga diharapkan para pensyarah
dapat memahami masalah-masalah guru-guru pelatih secara mendalam dan dapat membantu mereka menghadapi stres dengan positif. Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan.

Kepentingan Kajian
Dapatan kajian ini diharap dapat memberi maklum balas kepada para pensyarah dan pihak institusi tentang stres guru pelatih semasa menjalani praktikum. Melalui kajian ini diharap penambahbaikan dapat dilakukan untuk memberi maklum balas kepada pihak sekolah, institut,Bahagian Pendidikan Guru dan Kementerian Pelajaran untuk menangani masalah stres secara
positif dan mengatur strategi-strategi tertentu yang lebih berkesan dalam memenuhi kehendak dan keperluan guru-guru pelatih. Oleh itu, dapatan kajian ini dapat memberi gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang
menyebabkan seseorang guru pelatih menghadapi stres. Di samping itu juga kajian ini amat berguna kepada unit kaunseling di institut pendidikan ke arah melaksanakan program-program yang lebih efektif dan praktikal bagi menangani masalah stres di kalangan guru pelatih.

Batasan Kajian
Skop kajian tertumpu kepada guru pelatih KPLI j.QAF sekolah rendah ambilan tahun 2006. Kajian tertumpu kepada empat orang guru pelatih KPLI.

Definisi Istilah
Stres
Stres didefinisikan sebagai perbezaan antara keadaan yang pekerja hasilkan dengan keadaan yang diingini. Apabila perbezaan seperti itu dikira begitu terlalu penting oleh pekerja tersebut, stres akan mempengaruhi dua bentuk tingkah laku iaitu pertama, keadaan psikologi dan fizikal pekerja; kedua, usaha pekerja untuk mengatasi stres dengan cara mencegahnya atau
mengurangkannya. Times Lingua Dictionary (1992) mendefinisikan stres sebagai perasaan bimbang atau risau yang dialami oleh seseorang yang berpunca dari sesuatu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan.Sementara Times Chambers Combine Dictionary Thesaurus (1995) mentakrifkan
stres sebagai reaksi seseorang sama ada dari segi fizikal atau emosi atau kedua-duanya yang boleh menyebabkan gangguan bukan sahaja kepada psikologi tetapi juga fizikal.Ini bererti bahawa stres boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada seseorang. Durbin (1992), menyatakan stres merupakan peristiwa-perstiwa harian yang menekan minda, tubuh dan emosi. Menurutnya persepsi individu terhadap sesuatu situasi menentukan sama ada ia tertekan atau tidak. Aldwin (1994) di dalam bukunya ‘Stres,coping and development’ menyatakan bahawa Oxford English Dictionary mencatatkan bahawa istilah stres (stres) telah digunakan di dunia selewatlewatnya pada abad ke 18. Menurut Aldwin lagi,walaupun istilah tersebut telah lama digunakan,tetapi ia tidak mempunyai definisi khusus.

Daripada definisi-definisi stres yang dibincangkan,dapat dirumuskan bahawa stres boleh ditakrifkan sebagai:
(i) Tindakbalas seseorang sama ada dari segi fizikal atau psikologi terhadap sesuatu peristiwa atau Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
(ii) Rangsangan iaitu peristiwa yang menjadi punca stres kepada seseorang atau;
(iii) Hasil penilaian seseorang terhadap sesuatu peristiwa dan penilaian terhadap kemampuan diri untuk menghadapi peristiwa tersebut.

Guru Pelatih KPLI j.QAF Guru-guru pelatih KPLI j.QAF adalah pelajar yang sedang mengikuti Kursus Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) selama 18 bulan iaitu tiga semester. Sepanjang latihan mereka ditempatkan di sekolah-sekolah rendah. Jangka masa mereka menjalankan latihan mengajar
ialah selama 12 minggu. Mereka diletakkan di bawah seliaan dan bimbingan pensyarah institut perguruan yang mengambil peranan sebagai penyelia.
Praktikum / Penyeliaan latihan mengajar Adalah khidmat professional yang dirancang meliputi aspek menyemak dan membimbing guru
pelatih menyediakan perancangan pengajaran, memerhati, menilai dan menyediakan laporan penilaian pengajaran guru pelatih dan kemudian menjalankan sesi bimbingan selepas pengajaran. Matlamat utama penyeliaan latihan mengajar ialah untuk membantu guru pelatih mempertingkatkan nilai-nilai ikhtisas mereka dalam tempoh latihan mengajar dijalankan. Semasa penyeliaan, penilaian akan dilakukan oleh pensyarah pembimbing. Proses
menganalisis, mentaksir dan menentukan aras perlakuan dan pencapaian guru pelatih akan dilakukan. Markah dan gred akan diberikan selepas proses penilaian dijalankan.

TINJAUAN LITERATUR

Pendahuluan
Dalam bab ini perbincangan akan ditumpukan kepada penulisan dan kajian lampau mengenai stres dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Kajian lampau akan berfokus kepada definisi stres dan kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan stres.

Tinjauan Am
Sayoy (1990) dalam satu kajian terhadap sekumpulan pensyarah pelatih yang akan mengajar di pusat pengajian tinggi di United Kingdom mendapati semua subjek kajian merasa tertekan apabila diselia oleh penyelia. 78.0 peratus menyatakan mereka bimbang dan risau sebelum berhadapan dengan para pelajar, manakala 47.0 peratus mendapati kehadiran guru lain dalam
kelas amat mengganggu. Subjek kajian juga didapati amat tertekan apabila menyediakan rancangan mengajar dan bahan bantu mengajar. Mereka menghabiskan antara tiga hingga enam jam untuk menyediakan rancangan mengajar. Ini menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak masa untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Menurut Isahak Haron (1985), masalah yang paling banyak dihadapi oleh guru pelatih ialah
berkaitan dengan disiplin kelas, sementara yang berkaitan dengan suasana kehidupan pula ialah pengangkutan ke sekolah dan masalah kewangan. Adalah jelas bahawa dalam masa menjalani latihan mengajar, guru pelatih terpaksa menanggung perbelanjaan yang lebih sedikit daripada kebiasaan mereka sewaktu berkursus kerana terpaksa menyediakan keperluan untuk
pengangkutan dan keperluan menyediakan peralatan mengajar.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan

Menurut Cohn (1981), dalam masa menjalani latihan mengajar, peranan guru pelatih mula berubah kerana kini mereka bertanggungjawab kepada dua institusi, iaitu institusi perguruan dan institusi sekolah. Kedua-duanya mempunyai matlamat dan objektif yang berbeza, yang kadang kala menimbulkan percanggahan. Institusi perguruan mahu mencapai matlamat melatih
guru mendapat pengalaman praktis dan memperkembangkan profesionalisme, manakala institusi sekolah pula lebih tertumpu kepada matlamat mendidik kanak-kanak. Oleh demikian, guru pelatih harus pandai menyesuaikan diri agar matlamat khusus mereka untuk berlatih mengajar dan memperolehi kemahiran di samping harapan untuk memperoleh kejayaan dapat dicapai. Tidak hairanlah dalam suasana seperti itu, latihan mengajar sering menimulkan kebimbangan, keresahan dan keteagangan di kalangan guru pelatih.
Guru pelatih KPLI juga menghadapi masalah dalam bidang latihan mengajar. Oleh kerana ramai guru pelatih KPLI tidak mempunyai pengalaman mengajar sebelum memasuki maktab perguruan, mereka rasa gelisah tentang latihan mengajar di sekolah dan tidak yakin mengajar mata pelajaran pengkhususan. Terdapat guru pelatih yang tidak tahu memilih kaedah mengajar yang sesuai serta tidak tahu menulis persediaan mengajar.(Yu Chok Tow, 1994). Menurut
Jamaluddin Yusoff (1990), yang menjalankan kajian tentang masalah profesional yang dihadapi oleh guru permulaan dalam proses penyesuaian di sekolah, mendapati kursus perguruan terlalu berbentuk teori dan hanya sedikit sahaja yang berkaitan dengan amalan pengajian di bilik
darjah. Perasaan bimbang dan ragu-ragu dengan kebolehan diri lebih banyak menguasai kehidupan guru pelatih dalam masa menjalani latihan mengajar.
Arus perubahan dan pembaharuan dalam senario pendidikan hari ini menjadikan tugas guru semakin mencabar. Tanggapan yang mengatakan bahawa kerjaya guru paling kurang stres tidak lagi benar. Banyak kajian yang dibuat sama ada kajian dalam dan luar negara menunjukkan bahawa kerjaya guru boleh diletakkan di kalangan pekerjaan yang berstres tinggi.
(Abdul Rahim, 1998). Beban kerja yang banyak terpaksa dipikul oleh guru juga menjadi masalah yang boleh menyebabkan timbul ketidakpuasan dan stres di kalangan guru. Menurut Sufean Husein (1993) tanggungjawab dan beban kerja guru kini semakin bertambah. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam menyediakan urusan sampingan seperti urusan buku teks pelajar, hal ehwal kebajikan pelajar, disiplin pelajar, akaun persatuan dan kelas, kegiatan kurikulum dan kokurikulum dan sebagainya. Stres di kalangan guru-guru di negara ini semakin menjadi-jadi dan membimbangkan ekoran tugas bebanan tugas yang meningkat. Guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan (Utusan Malaysia,19 Ogos 2005 , m.s. 1).

METODOLOGI
Pendahuluan
Kajian ini bersifat kualitatif. Kajian ini adalah sesuai untuk mengenalpasti faktor-faktor stres di kalangan guru pelatih KPLI j.QAF, kesan stres yang dialami dan tindakan guru pelatih dalammenangani stres. Kaedah ini dipilih kerana data-data dapat diperolehi secara lebih mendalam
dalam mengenalpasti sesuatu fenomena. Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan.

Reka bentuk Kajian
Reka bentuk kajian kualitatif untuk memahami sesuatu fenomena secara mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, penyelidik akan dapat mengetahui lebih mendalam tentang stres yang dialami oleh guru pelatih KPLI j.QAF sewaktu menjalani praktikum. Kajian ini merupakan kajian yang melibatkan temubual separa struktur yang dibina oleh penyelidik. Seramai empat orang peserta akan ditemubual dan perbualan dirakamkan melalui pita rakaman setelah mendapat persetujuan daripada responden. Data-data temubual itu akan ditranskripsikan dan dianalisis mengikut tema-tema iaitu faktor-faktor stres, kesan stres dan cara menangani stres untuk menjawab persoalan kajian.

Sampelan
Seramai empat orang guru pelatih KPLI j.QAF dipilih sebagai responden kajian. Pemilihan
responden adalah berdasarkan kepada ‘purposive sampling’ yang sesuai dengan kajian ini.
Pemilihan responden berdasarkan kepada maklumat yang dperolehi daripada rakan pelatih dan
pensyarah pembimbing.
Instrumen
Instrumen yang digunakan ialah semi struktur temubual yang difokuskan kepada beberapa
tema penting untuk mengetahui faktor-faktor stres dan tindakan menangani stres di kalangan
responden. Proses temubual akan diadakan secara mendalam untuk mengetahui tentang stres
guru pelatih semasa menjalani praktikum. Temubual akan dirakamkan seperti yang telah
dijelaskan dalam 3.2.3. Penyelidik juga merupakan instrument kajian yang menjalankan
temubual. Pengkaji akan membuat temujanji dengan responden yang dipilih untuk ditemubual.
Pengkaji akan mewujudkan repor yang baik terlebih dahulu dengan responden supaya
responden akan merasa selesa sewaktu ditemubual.
Berikut adalah contoh soalan temubual separa struktur yang berdasarkan kepada tema faktor
stres, kesan dan tindakan. Pengkaji akan memastikan agar temubual itu dapat dijalankan
secara mendalam (indepth).
Untuk menjawab persoalan 1 berkaitan faktor stres di kalangan guru pelatih, soalan-soalan
temubual adalah seperti berikut:
Tema: Faktor stres di kalangan guru pelatih KPLI j.QAF
1. Apakah perasaan saudara ketika menjalani latihan praktikum?
2. Apakah perkara-perkara lain selain daripada faktor yang saudara jelaskan?
Tema: Tindakan guru pelatih KPLI j.QAF untuk menangani stres
1. Apakah langkah-langkah yang saudara ambil untuk mengatasi stres?
2. Adakah ianya berjaya mengatasi masalah tersebut?
Di samping tema-tema di atas terdapat soalan terbuka untuk responden sebelum temubual
berakhir.
Soalan:
Sebelum ditamatkan temubual ini, mungkin saudara mahu menyatakan sesuatu tentang stres
atau sebarang perkara yang ingin saudara sentuh tentang stres.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
7
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
Kajian Rintis
Semua soalan temubual akan diuji terlebih dahulu kepada empat orang guru pelatih yang bukan
sebagai responden kajian. Pembetulan akan dibuat kepada soalan-soalan yang kurang sesuai.
Tujuan kajian rintis ini adalah untuk memastikan soalan-soalan yang dikemukakan tidak
menimbulkan kesukaran dan difahami oleh responden yang sebenar nanti. Di samping itu,
kajian rintis ini akan dapat memperbaiki kemahiran teknik temubual pengkaji .
Analisis Data
Data-data yang diperolehi daripada temubual akan ditranskripsikan dan data-data transkripsi
akan dianalisis secara manual untuk menjawab kepada persoalan kajian iaitu faktor-faktor stres,
kesan dan tindakan yang akan dilakukan oleh guru pelatih KPLI j.QAF dalam menangani stres.
Data-data yang diperolehi akan dikodkan dan kod-kod petikan akan digunakan untuk menjawab
persoalan-persoalan kajian. Data-data yang tidak perlu tidak akan digunakan.Disamping itu
untuk memudahkan analisis data temubual, responden satu akan dikodkan kepada R1 dan
responden dua akan menggunakan kod R 2, responden 3 R 3 dan Responden 4 R 4.
DAPATAN KAJIAN
Pendahuluan
Bab ini akan membincangkan secara terperinci dan menyeluruh data-data yang diperolehi
daripada persoalan-persoalan kajian yang berhubung dengan stres di kalangan guru pelatih
KPLI semasa menjalani praktikum. Data yang diperolehi melalui temubual telah ditranskripsikan
secara manual dan dapatan kajian diperjelaskan berdasarkan tema-tema iaitu faktor-faktor
stres, kesan stres dan tindakan guru pelatih dalam menangani stres.
Faktor-faktor yang mempengaruhi stres di kalangan guru pelatih KPLI j.QAF semasa
menjalani praktikum
Bagi menjawab persoalan kajian 1, berdasarkan data transkripsi yang telah dianalisis secara
manual didapati bahawa stres di kalangan guru pelatih KPLI j. QAF semasa menjalani latihan
praktikum adalah disebabkan oleh beberapa faktor iaitu:
Kurang pengalaman sebagai guru
Kurang pengalaman sebagai guru merupakan faktor stres guru pelatih KPLI j.QAF semasa
menjalani latihan praktikum. Oleh kerana kurang pengalaman mengajar sebelum menjalani
latihan praktikum, guru pelatih banyak melakukan kesilapan kerana mengalami perasaan
gementar. Responden juga berasa kurang yakin kerana semasa praktikum responden akan
diselia oleh guru dan pensyarah pembimbing yang akan menilai kebolehan dan keupayaan
mereka mempraktikkan segala ilmu pendidikan yang telah diperolehi dan dipelajari semasa
latihan perguruan. Responden menyatakan:
” ... oleh kerana kurang pengalaman mengajar saya rasa gementar apabila pesyarah atau
guru pembimbing menyelia saya. Perasaan gementar ini membuat saya banyak melakukan
kesilapan seperti tidak mengingat langkah-langkah yang saya rancang dalam RPH saya. Saya
juga kurang Yakin sama ada pengajaran saya mencapai objektif atau tidak. Ini yang membuat
saya stres. ’’ (R 1)
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
8
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
Masalah memilih kaedah pengajaran yang sesuai
Memilih kaedah pengajaran yang menarik dan sesuai merupakan antara faktor yang
menyebabkan stres di kalangan guru pelatih KPLI j.QAF semasa menjalani praktikum.
Sepanjang praktikum, responden perlu bekerja keras untuk memikirkan idea-idea menarik yang
dapat memberansang minat pelajar. Responden berasa tertekan dan kecewa kerana selalu
ketandusan idea untuk menyediakan kaedah pengajaran yang menarik dan berkesan.
Responden dua menyatakan:
“...Saya banyak berfikir untuk menyediakan kaedah yang menarik semasa mengajar.
Saya rasa puas jika saya berjaya, sebaliknya saya stres jika ketandusan idea dan saya selalu
berharap agar idea yang saya sampaikan itu dapat menarik perhatian pelajar tapi kadang-kala
ia seperti sebaliknya. Jadi perasaan kecewa itu wujud di situlah.” (R2)
Bagi menyediakan strategi yang berkesan, responden mendapati banyak masa yang digunakan
untuk menghasilkan suatu kaedah yang kreatif. Ini menyebabkan responden berasa tertekan
kerana kurang mempunyai idea untuk menghasilkan kaedah pengajaran yang sesuai. Oleh
kerana tidak bersedia dengan kaedah pengajaran yang menarik, responden berasa tidak mahu
masuk ke kelas dan dengan sengaja melambatkan masa untuk masuk mengajar. Ini
sebagaimana yang dinyatakan oleh responden dua seperti berikut :
“... Itu memang masalah sangatlah. Memang tak tahu.. jadi ‘blank’ aa.. kabur. Strategi tak ada
langsung, kadang-kadang masuk ke kelas tanpa ‘lesson plan’. Jadi saya ajar apa yang saya
tahu. Saya rasa macam gagal. Saya rasa rasa tak mahu masuk ke kelas. Saya rasa stres bila
saya selalu melambatkan masuk kelas” (R2 )
Penyediaan Induksi Set
Kesukaran menyediakan induksi set yang menarik juga telah menimbulkan stres kepada
responden. Stres akan dirasai oleh responden bukan sahaja sebelum mengajar, tetapi
responden juga berasa tertekan ketika berada di dalam kelas. Perasaan tertekan juga terasa
apabila pelajar tidak memahami induksi set yang disediakan. Penyediaan induksi set
menimbulkan kesukaran kepada responden kerana responden perlu memikirkan induksi set
yang menarik dan bersesuaian dengan tahap pelajar. Rasa bosan juga timbul apabila
responden berasa sukar menyediakan induksi set yang menarik, tambahan pula terpaksa
mengambil masa yang lama untuk memikirkan masalah ini. Responden satu menyatakan:
“... timbul perasaan bosan, kerana bila terlampau memikirkan sangat, lama-lama akan
timbul perasaan bosan. Jadi kadang kala apa saja yang terlintas yang agak mudah itulah yang
akan saya gunakan. Kadang-kadang rasa hendak tolong murid-murid sebaik-baiklah tapi rasa
setakat yang mampu, buat sajalah”.
(R2)
Penyediaan Alat Bantu Mengajar
Dalam penyediaan alat bantu mengajar, responden perlu menyediakan alat bantu mengajar
yang bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar. Responden juga menghadapi masalah
untuk menyediakan alat bantu mengajar multimedia seperti LCD kerana kurang pengetahuan
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
9
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
untuk mengendalikannya. Selain itu masa yang suntuk untuk membuat tempahan dan
ketiadaan tempat yang sesuai telah menimbulkan stres apabila respoden berusaha untuk
menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian dan dapat menarik minat pelajar.
Penyeliaan oleh Pensyarah Pembimbing
Perasaan gementar ketika diselia juga menimbulkan stres kepada guru pelatih ketika menjalani
latihan praktikum. Meskipun responden berasa seronok untuk menunjukkan kebolehan ketika
diselia, responden juga berasa kurang yakin, gementar, cemas dan sedih kerana menyedari
tentang kesilapan yang telah dilakukan ketika pengajaran dijalankan. Kegagalan mengajar
dengan baik menimbulkan perasaan kurang yakin dan responden mudah berasa kecewa dan
putus asa kerana masalah yang sama sering timbul ketika diselia.
Kelas Ganti
Kelas ganti yang perlu dikendalikan oleh responden juga merupakan faktor yang menyebabkan
stres ketika menjalani praktikum. Responden dikehendaki mengendalikan kelas ganti sekurangkurangnya
dua kelas atau paling banyak sebanyak enam kelas di dalam satu hari. Responden
merasakan waktu kelas ganti sepatutnya digunakan untuk menyediakan rancangan pengajaran
kerana masa banyak terbuang ketika kelas ganti memandangkan pelajar tidak memberi
perhatian ketika guru pelatih mengendalikan kelas dan pelajar didapati membuat bising dan
tidak menghormati guru. Keadaan pelajar seperti tidak menghiraukan guru, bersembang,
menyebabkan responden berasa marah, tidak dihargai, kecil hati dan rasa tertekan kerana
berasa seolah-oleh tidak wujud di dalam kelas.
Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekolah
Aktiviti tambahan sekolah bukan pengajaran seperti mengisi borang-borang tertentu, kerja-kerja
perkeranian berkaitan dengan PIBG, keluar mengikuti kursus, menjadi hakim dalam
pertandingan-pertandingan dan juga membina soalan peperiksaan juga menimbulkan masalah
dan stres kepada guru pelatih.
” ... kerja-kerja perkeranian seperti mengisi bermacam-macam borang keluar mengikuti kursus
atau menjadi hakim pertandingan kuiz atau tilawah atau kena membina soalan, ini yang
membuat saya stress ’’ (R3)
Tindakan Guru Pelatih KPLI dalam Menangani Stres Semasa Menjalani Latihan Praktikum
Bagi menjawab persoalan kajian 2, berdasarkan data transkripsi yang telah dianalisis secara
manual didapati bahawa tindakan kalangan guru pelatih KPLI menangani stres semasa
menjalani latihan praktikum adalah seperti berikut:
Lambat Masuk Kelas
Stres memilih kaedah pengajaran yang sesuai telah menyebabkan responden berasa gagal
menyediakan rancangan mengajar yang sempurna. Bagi mengatasi stres yang dialami,
responden biasanya didapati tidak mahu masuk ke kelas dan sengaja masuk lewat. Responden
dua menyatakan seperti berikut:
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
10
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
“... Saya rasa macam gagal. Saya rasa tak nak masuk ke kelas. Saya rasa stres bila selalu
melambatkan masuk ke kelas.” (R2:))
Berbual-bual dengan rakan
Responden juga mengambil tindakan menangani stres dengan cara berbual-bual dengan
rakan-rakan di bilik guru semasa waktu rehat. Tujuan berbual tersebut ialah untuk melupakan
masalah-masalah yang dihadapi.
”... untuk menangani stres saya sering berbual-bual dengan rakan-rakan di bilik guru pada
waktu rehat. Dengan ini saya dapat lupakan segala masalah yang saya hadapi ” (R:4)
Berjalan-berjalan Mengelilingi Bangunan Sekolah
Selain itu, ada juga responden yang berjalan-jalan mengelilingi bangunan sekolah untuk
mengatasi stres. Responden tiga menyatakan seperti berikut:
. “.. Kadang kala kalau terlampau berat stres yang saya alamai saya berjalan-jalan mengelilingi
bangunan sekolah dengan harapan untuk menghilangkan stres tersebut.” (R:3).
Kesimpulan
Kesimpulannya, berdasarkan analisis transkripsi, didapati guru pelatih KPLI j.QAF telah
mengalami stres semasa menjalani latihan praktikum. Kesan daripada stres yang dialami
didapati responden mengalami berbagai kesan iaitu terhadap diri sendiri, kesan terhadap
hubungannya dengan rakan dan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Responden
didapati melakukan beberapa tindakan sebagai mengatasi stres yang dialami. Walaupun
responden berusaha mengatasi stres yang dialami, tetapi terdapat tindakan yang hanya bersifat
sementara sahaja. Stres tetap dirasai sepanjang latihan praktikum kerana perkara dan masalah
yang sama tetap akan berulang.
RUMUSAN DAN CADANGAN
Pendahuluan
Bab ini akan merumuskan secara keseluruhan mengenai stres guru –guru pelatih KPLI j.QAF
berdasarkan analisis transkipsi yang diperolehi daripada temubual yang telah dilakukan.
Berdasarkan analisis yang telah dinyatakan didapati guru pelatih KPLI j.QAF memang
mengalami stres semasa menjalani semasa praktikum. Responden didapati mengalami stres
disebabkan faktor-faktor persekitaran ketika menjalani praktikum. Jangka masa praktikum
selama 12 minggu telah menguji keupayaan guru pelatih dalam menghadapi suasana
pengajaran dan pembelajaran yang sebenar.
Rumusan Kajian
Stres di kalangan guru pelatih KPLI j.QAF semasa menjalani praktikum Adalah disebabkan oleh
beberapa faktor yang dtelah dikenalpasti. Semasa menjalani praktikum, guru pelatih mengalami
stres kerana terpaksa bertindak mengikut keperluan praktikum dan prosedur yang telah
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
11
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
ditetapkan. Keperluan menyediakan suatu rancangan pengajaran yang sesuai dan menarik
merupakan suatu pengalaman baru kepada guru pelatih yang menguji kebolehan dan kreativiti
mereka semasa di sekolah. Sungguh pun berasa gembira dengan pengalaman yang baru, guru
pelatih mengalami berbagai perasaan kerana cuba melakukan yang terbaik dan bimbang akan
menjejaskan kreadibiliti sebagai guru baru. Perasaan gementar antara perasaan yang tidak
dapat dielakkan kerana sebagai guru yang kurang berpengalaman mengajar, guru pelatih
kurang yakin dengan pengajaran yang dilaksanakan kerana bimbang terdapat kesalahan
semasa mengajar. .
Stres juga disebabkan oleh persediaan yang perlu dilakukan semasa latihan mengajar. Banyak
masa diperuntukkan untuk menyediakan suatu rancangan yang menarik dan berkesan
sepertimana yang dikehendaki semasa latihan mengajar. Guru pelatih perlu memikirkan
pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk menarik minat dan perhatian
pelajar. Persediaan mengajar seperti menyediakan rancangan pengajaran, objektif, isi
kandungan,kaedah pengajran, induksi set dan alat bantu mengajar telah memberi stres kepada
guru pelatih semasa menjalani praktikum. Oleh kerana guru pelatih dikehendaki mengajar lebih
dari satu kelas sehari, masa yang panjang diperlukan untuk menyediakan rancangan
pengajaran yang berbeza bagi setiap kelas mengikut kebolehan dan kemampuan pelajar.
Perasaan gementar dan cemas lebih dirasai oleh guru pelatih ketika diselia oleh pensyarah
pembimbing. Perasaan kurang yakin terhadap kebolehan sendiri timbul apabila menerima
komen daripada pensyarah pembimbing. Guru pelatih didapati mudah berasa kecewa dan
putus asa kerana kurang berjaya melaksanakan pengajaran yang sebaiknya sepertimana yang
dikehendaki oleh pensyarah pembimbing semasa diselia. Kegagalan menunjukkan suasana
pengajaran yang sempurna menyebabkan guru pelatih merasakan masih belum layak untuk
bergelar sebagai seorang guru. Perasaan ini menimbulkan stres kepada guru pelatih.
Beberapa cara dilakukan oleh guru pelatih sebagai menangani stres semasa praktikum.
Meluahkan perasaan kepada rakan, mengurangkan tekanan dengan berjalan-jalan mengelilingi
bangunan sekolah antara cara-cara yang dilakukan oleh guru pelatih KPLI j.QAF semasa
latihan praktikum. Persediaan yang tidak mencukupi untuk mengajar menyebabkan guru pelatih
kadang-kala datang lewat ke kelas sebagai langkah untuk mengatasi stres yang dialami. Selain
itu, guru pelatih juga bersukan pada waktu petang sebagai satu cara mengatasi stres dan
menukar kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar sebagai cara mengatasi stres yang
disebabkan oleh faktor murid yang tidak memberi perhatian.
Cadangan Kajian Lanjutan
Berdasarkan dapatan kajian di atas adalah dicadangkan para penyelidik di masa akan datang
untuk melanjutkan kajian ini kepada :
1. Stres guru pelatih semasa di bilik kuliah.
2. Stres guru permulaan setelah berada di sekolah dalam tempoh tiga tahun pertama.
3. Stres guru pelatih semasa menjalani latihan perguruan semasa berada di maktab
perguruan.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
12
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
BIBLIOGRAFI
Abdul Rahim Mohd. Yunus. (1998). Stres di kalangan guru sekolah menengah dan kaitannya
terhadap pengurusan ‘stres’. Tesis Sarjana Ekonomi dan Pengurusan (tidak diterbitkan),
Fakulti Ekonomi, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Aldwin, C. M. (1994). Stres,Coping and Development: An Integrative Perspective, New York:
The Guillford Press.
Cohn, M. “A New Supervision Model for Linking Theory to Practice.” Journal of Teacher
Education, Vol. XXXII, no. 3, 1981: 26-30.
Durbin, N. (1992). Promoting well being at college: Stres management for students. Journal of
Further and Higher Education, 16 (1), 22-29.
Fontana, D., & Abouserie, R. (1993). Stres levels, gender and personality factors in
teachers.British Journal Education Psychology, 63, 261-270.
Hayes, D. (1991). Students on teaching practice: Issue of compatibility. Journal of Further and
Higher Education, 15 (1), 67-74.
Isahak Haron. “Masyarakat Bermotivasi dan Berdisiplin: Penilaian Kembali Orientasi Pendidikan
Ltihan Perguruan”. Kertas Kerja Dalam Konvensyen Pendidikan VII, Kuala Trengganu,
6-8 hb Disember 1982. Kuala Lumpur: Persatuan Suluh Budiman, 1982.
Jamaluddin Yusoff (1990), ‘Masalah Profesional Yang Dihadapi Oleh Guru Baru Dalam Proses
Penyesuaian Di Sekolah’, Jurnal Pendidik Guru, Bil. 6, 12-16.
Jamilah Ahmad (1992). Masalah guru pelatih Maktab Perguruan Islam dan kesannya ke atas
kehidupan social mereka: Satu tinjauan awal. Jurnal Pendidikan Maktab Perguruan
Islam, 2, 12-23.
Savoy, L. (1990). Sources of stres on trainee lectures for further and higher education. Journal
of Further and Higher Education, 142 (2), 94-104.
Sufean Husein, (1993). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, sistem dan falsafah, Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Times Chambers Combine Dictionary Thesaurus. (1995). Singapore. Federal Publications.
Abdul Muin Sapidin, Stres guru: Akibat Banyak Perubahan Dan Bebanan Tugas Yang
Keterlaluan, Utusan Malaysia. (2005). 19 Ogos, m.s. 1.
Yu Chok Tow, (1994). Masalah Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah Di Maktab
Perguruan Raja Melewar, Seremban. Tesis Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
13
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007
Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan
14